Affald

Bestyrelsen har fastsat regler for affaldshåndtering, som vi beder alle efterleve. Udlejere bedes sikre, at deres lejere er fuldt informeret om reglerne.

Erhvervslejligheder:

En erhvervsejer/erhvervslejer skal indgå særskilt aftale med renovatør og bestyrelsen om affaldshåndtering.

Privatlejligheder:

Hvidovre Kommune har opstillet containere til glas- og papiraffald på arealet ud for SuperBrugsen, på Ketilstorp Allé.

Vi har indrettet et affaldsrum i Centerforeningens træskur ved SuperBrugsens sydfacade med affaldscontainere, som må bruges til den type affald, de er beregnet til og mærket med. Se nedenstående. Der må ikke placeres affald i rummet udenfor disse containere. Containerne må ikke overfyldes, og deres låg skal lukkes helt i efter brug. Er der ikke plads i containerne, tages affaldet med hjem igen.

Vi har et fælles ansvar for at holde rummet rent og ryddeligt. Der står en kost og en skovl lige indenfor døren!

Alle ejere har fået udleveret en nøgle til skuret. Nøglen må ikke kopieres. Bortkommer nøglen, henvender du dig til bestyrelsen. Du bliver så opkrævet omkostninger til omlægning af låsesystemet. Når du sælger din lejlighed, skal du videregive nøglen til den nye ejer. Hvis du er lejer, skal du aflevere nøglen til din udlejer.

Ejerne betaler omkostningerne, der opkræves af Ejerforeningen Kastaniecentret, med 1 andel pr. beboelse.

Sortér affaldet sådant:
Andet affald

Der må ikke placeres andet affald, juletræer m.v.i affaldsrummet eller på fællesarealerne end det, der er nævnt ovenfor. Den tidligere ordning for "småt storskrald" er lukket.

Vi henviser til Tøjcontainere, Genbrugsbutikker, Miljøbilen, Genbrugspladsen, www.skraldebilen.dk m.v.

Affaldsansvarlig

Hvis du har spørgsmål til ordningen, kontakt da Dennis Kruse, 346 1. lejl. 2