Bestyrelsen

Bestyrelsen er sammensat således:
Bestyrelsen har fordelt arbejdsopgaverne.

Hver opgavetype forankres hos et bestyrelsesmedlem, "Tovholderen". Tovholder for en opgavetype har ansvaret over for Bestyrelsen for udførelsen af alle delopgaver indenfor opgavetypen. Tovholderen udfører nogle af delopgaverne selv, men mange af opgaverne skal f.eks. udføres af håndværkere, som Tovholderen bestiller.

Tovholder skal have et fuldstændigt kendskab til status og økonomi for igangsatte delopgaver. Tovholder beslutter, hvad der konkret skal udføres på en delopgave, og hvem der udfører det. Tovholder styrer, at delopgaverne holder sig indenfor vedtægtsbestemte og aftalte rammer, og hvis de ikke kan det, sørger Tovholder for at forelægge spørgsmålet for bestyrelsen. Tovholder kan træffe aftale med andre om udførelse af delopgaver, men fralægger sig ikke hermed ansvaret overforBestyrelsen. Tovholder rapporterer i tilstrækkeligt omfang til den økonomiansvarlige og til bestyrelsen.

Liste over tovholdere og opgavetyper: